GDPR - Adatkezelési tájékoztató
There are no translations available.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A WEBLAP LÁTOGATÓI SZÁMÁRA


Az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft., mint adatkezelő
(a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosak tartja a természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelési tájékoztató letöltése

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27. napján hatályba lépett, 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírja, hogy az Adatkezelő az adatkezeléssel érintett természetes személyek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztatást adjon.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a weboldal által nyújtott többletszolgáltatásokat igénybe vevő személyek, weblaplátogatók (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő a fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés lényeges körülményeiről

1. Adatkezelő megnevezése, adatai

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő végzi.

Név/megnevezés:                              ASSET Insolvency Kft.

Székhely:                                      1117 Budapest, Kőrösy József u. 15. fszt. 4.

Képviselő:                                        Kun József László ügyvezető

Cégjegyzékszám:                              01-09-910627

Bejegyző bíróság megnevezése:        Fővárosi Törvényszék

Adószám:                                          12995233-2-43

Honlap:                                            http://assetinsolvency.hu

E-mail cím:                                        info @ assetkft . hu

2. Adatkezelési tevékenységek

Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

-        weblapon való üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés

3. Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (web tárhely-szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Az IT szolgáltató, mint adatfeldolgozó adatai:


Név/megnevezés:       MEDIACENTER HUNGARY Kft.

Székhely:                  6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

Képviselő:                  Ronkó Csaba

Adószám:                  13922546-2-03

Honlap:                    https://www.mediacenter.hu/

4. Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel a weblapon keresztül

A weblap látogatói közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni az Adatkezelővel üzenet küldésével. Ehhez az Érintettnek meg kell adnia a nevét és az e-mail címét, hogy üzenetére választ kapjon.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása. Az érintettet az „Elektronikus ügyfélszolgálat” menüpont megnyitásakor egy felugró ablak figyelmezteti, hogy az üzenet küldéséhez szükséges személyes adatainak kezelése hozzájárulás alapján történik. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a felugró ablakból közvetlenül elérhető, az Adatkezelő weboldalának működtetésére vonatkozó, jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával és az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel az Érintett kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az Érintett ezen előzetes és kifejezett hozzájárulásával az Adatkezelő a megadott e-mail címen megkeresi az érintettet válaszadás céljából.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az érintettet az „Elektronikus Ügyfélszolgálat” menüpont megnyitásakor egy felugró ablak figyelmezteti, hogy az üzenet küldéséhez szükséges személyes adatainak kezelése hozzájárulás alapján történik. Az önkéntes hozzájárulást az érintett a felugró ablakból közvetlenül elérhető, az Adatkezelő weboldalának működtetésére vonatkozó, jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel az érintett kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az érintett ezen előzetes és kifejezett hozzájárulásával az Adatkezelő a megadott e-mail címen megkeresi az érintettet válaszadás céljából.

Az adatkezelésben érintettek köre: az Adatkezelő „Elektronikus Ügyfélszolgálat” szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, levél tartalma.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő ügyvezetője és az üzenetek fogadásáért felelős munkatársai, valamint az IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatoknak az érintett kérésére történő törléséig, de legkésőbb az elektronikus levél megérkezését követő 5 évig kezeli. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail vagy postai címre küldött levélben, az adatok törlése iránti kérelem ugyanilyen módon terjeszthető elő. Az adatok törlése iránt legkésőbb 5 év elteltét követően intézkedni kell.

5. Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személy részére nem továbbítja.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a megfelelő védelem kialakítására, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Érintett személyes adatait csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá. Azon helyiségekbe, melyekben az adatok tárolása történik, kizárólag azok a személyek léphetnek be, akik erre jogosultsággal rendelkeznek. Az Érintett személyes adataival kapcsolatba kerülő munkatársaik a személyes adatok kezelése során titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Az adatok kizárólag olyan számítógépes környezetben tárolhatók, melyek zárt rendszerűek, Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. A hálózaton tárolt adatok biztosítása érdekében a szervereket magas rendelkezésre állású infrastruktúrával védi, az adatvesztést mentésekkel és archiválással kerüli el. A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodik. Amennyiben az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül.

Adatkezelő az IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozójával adatfeldolgozási szerződést köt, melyben az adatfeldolgozó garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében –, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

7. Az Érintett jogai

Adatkezelő mindenkor köteles segíteni az Érintetteket jogaik gyakorlásában.

A)   hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozónál folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. A személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre kell bocsátani, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel.

B)    helyesbítés joga

Az Érintett kérheti pontatlan vagy helytelen személyes adatainak javítását (pl. fényképfelvétel készítésének időpontja, névelírás stb.), valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését.

C)    hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban visszavonni. Ez esetben Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok törléséről, melyről az általa megadott elérhetőségen tájékoztatást küld az Érintettnek.

D)   törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     a személyes adatokat jogellenesen kezelték, így különösen, ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljainak megvalósulásához, jogszabályban meghatározott időtartama eltelt, jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;

d)    a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy a bíróság elrendelte;

e)    az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt;

f)    a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

E)    adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét vagy helytállóságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   a D/c) pont szerint az adatok törlésének lenne helye, de

-   az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

-   az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős l lezárásáig;

-   nemzetközi adattovábbítás esetére előírt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adatok törlését követő 10 évig.

d) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

e)   az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak tárolja, azokon adatkezelési műveleteket nem végez, kivéve, ha ehhez az Érintett hozzájárult vagy az jogi igények érvényesítéséhez, illetve fontos közérdekből szükséges.

F)    adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az Érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

G)   jogorvoslathoz való jog

a)    hatósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezni, ha az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatása kezdeményezhető, ha az Érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott előírásokat.

A Hatóság elérhetőségei:

Cím:                          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:                1530 Budapest, Pf. 50.

Telefon:                  + 36-1/391-1400

Telefax:                  + 36-1/391-1410

E-mail cím:              This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Honlap URL-je:        http://www.naih.hu

b)    bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni:

-        a Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

-        ha a Hatóság nem foglalkozik a kérelmével, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott kérelmével kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről;

-        ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó személyes adatait jogszabályokban meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróságok hatáskörét és illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései állapítják meg. A pert az Érintett - választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelése az alábbi jogszabályokon alapul:

a)     a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet

b)     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény

c)     az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

d)     az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

e)     a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Adatkezelési tájékoztató letöltése