Hitelező a felszámolási eljárásban
Thursday, 06 June 2013 00:00
There are no translations available.

Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a hitelezők a Cstv-ben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

1. Hitelező

A Cstv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében hitelező a felszámolási eljárás során

- a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van,

- a felszámolás kezdő időpontja után hitelező minden ki, akinek az adóssal szemben pénzkövetelése vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette;

 

 

2. Hitelezői választmány

A Cstv. 5/A. § értelmében a hitelezők választmányt alakíthatnak érdekeik védelmére és képviseletük ellátására. A hitelezői választmánnyal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy

1. minden adós gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet,

2. felszámolási eljárásban a választmány megalakításának a feltétele, hogy a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontja szerint bejelentkezett hitelezők 1/3-a hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a felszámolási eljárásban egyezségkötésre jogosult hitelezői követelések legalább egyharmadával,

3. legalább három-, de legfeljebb héttagú lehet

4. a választmány a megalakulásától számított 3 munkanapon belül értesíti az adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelőt vagy a felszámolót

5. 5 munkanapon belül elfogadja az ügyrendjét

3. Hitelező lehetőségei és feladatai a felszámolási eljárásban

A hitelezői választmány indítványozhatja a felszámoló felmentését azon okra hivatkozva, hogy a felszámoló súlyosan vagy ismétlődően megsérti a jogszabályokat.

A hitelezőknek a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül kell bejelenteniük követeléseiket, kivételt képez ezen szabály alól azon követelések, melyek a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban már bejelentett és nyilvántartásba vett követelések.

Nem kell bejelenteni hitelezői követelésként, ha az adós bankszámlájára tévesen címzett átutalás került.

A hitelezők keresettel kérhetik annak megállapítását, hogy az adós gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás kezdő időpontját megelőző 3 évben a feladataiknak nem a hitelezők érdekében látták el., ezen keresetben a hitelezők vagyoni biztosíték nyújtását is kérhetik.

A Cstv. 36. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a felszámolás kezdő időpontját megelőzően létrejött, pozíciólezáró nettósításra irányuló megállapodás esetén a hitelezőnek a nettó követelést kell a felszámolónak bejelenteni.

Az olyan követeléseket, amelyek a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, de csak abban az esetben elégíti ki, hogy a határidőben bejelentett követelések kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet.

Az olyan követeléseket pedig, amelyek a felszámolás alatt keletkeztek és felszámolási költségnek nem minősülnek a hitelezői igényt a követelés esedékesség válását követő 40 napon belül kell bejelenteni és ezt a követelést a felszámoló határidőn belül benyújtott hitelezői igények között veszi nyilvántartásba.

A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni azzal.

A felszámoló köteles a nyilvántartásba vett hitelezőket a hitelezői választmány megalakítása vagy hitelezői képviselő megválasztása céljából a felszámoló a felszámolást elrendelő végzés közzétételi időpontjától számított 75 napon belül összehívni.

A felszámoló a hitelezői választmánynak negyedévente elszámolást és jelentést küld a tevékenységéről, az adós vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulásáról és a felszámolási költségekről.

A felszámoló dönthet úgy, hogy az adós gazdasági tevékenységét továbbfolytatja a felszámolás alatt, ehhez azonban - abban az esetben amennyiben a hitelezők választmányt alakítottak – a felszámoló köteles megszerezni a választmány hozzájárulását a felszámolás közzétételét követő 100 napon belül. Fontos tudni a hitelezőknek, hogy a követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelés tőkeösszegének 1 %-át, legalább 5.000,- Ft-ot maximum 200.000,- Ft-ot a bíróság Gazdasági Hivatal által kezelt elkülönített számlára befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet. A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron. A hitelezői választmány előírhatja, hogy a felszámoló az értékesítési eljárásról a választmányt értesítse, illetve tegye lehetővé az értékbecslés és az értékesítési eljárás hitelezők általi megismerését, figyelemmel kísérését. 4 A hitelező általi megtámadás A tudomásszerzéstől számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül a hitelező - vagy az adós nevében a felszámoló - a bíróság előtt keresettel megtámadhatja az adósnak: a) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző öt éven belül és azt követően megkötött, az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, és a másik fél erről a szándékról tudott vagy tudnia kellett, b) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző két éven belül és azt követően megkötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya az adós vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes kötelezettségvállalás vagy a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet, c) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző kilencven napon belül és azt követően kötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya egy hitelező előnyben részesítése, különösen egy fennálló szerződésnek a hitelező javára történő módosítása vagy biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása. 5. Hitelezők kielégítése A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: a) a felszámolás költségei, b) a felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének erejéig, figyelembe véve a már kifizetett összeget is; ha a vagyont több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a Ptk. 256. §-ának (1) bekezdése az irányadó, c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti, d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése, e) a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók - kivéve a (2) bekezdés szerinti adó- és járuléktartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a büntetőeljárásban a 6/A. § (8) bekezdés alapján az állam javára fizetendő összeg, továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló más nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös költség, f) egyéb követelések, g) a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás, h) azok a követelések (ide nem értve a kötelező legkisebb munkabér, kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén pedig az Mt. 138. § (6) bekezdése szerinti garantált bér kétszeresét el nem érő, hathavi átlagkeresetet meg nem haladó munkabér- és bérjellegű követeléseket [(2) bekezdés a) pont]), amelyek jogosultja ha) a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese), hb) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, hc) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló, hd) a ha)-hc) pontban említett személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, he) az adós többségi befolyása [Ptk. 685/B. §] alatt álló gazdálkodó szervezet, hf) az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett szervezet (személy).